PROJEKT ATTRAKTIVA OCH LEVANDE ORTER

Kort beskrivning av projektet Attraktiva och levande orter

Företag i samverkan är en ideell förening med sex medlemmar. De fem lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun.
Företag i samverkan är projektägare till projektet Attraktiva och levande orter som finansieras genom Leader Upplandsbygd och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medel från Östhammars kommun.

Bakgrund

Idag finns det en nedåtgående utvecklingstrend på mindre orter på landsbygden. Det i sin tur påverkar boende, verksamma och besökare som får en försämrad lokal service. Det finns stora utmaningar för handel och service, vars verksamheter är en viktig förutsättning för att orterna fortsatt ska kunna vara attraktiva och levande, utvecklas och växa.

Syfte

Projektet handlar om att utveckla platser, stråk, event och ortens varumärke tillsammans med lokala aktörer och Östhammars kommun Vi vill prova att sammanföra olika grupper med ett gemensamt intresse och mål som idag inte arbetar tillsammans för att organisera oss och hjälpas åt i s.k. fokusgrupper.  En fokusgrupp kan bestå av olika aktörer från den privata-, ideella- och den offentliga sektorn.

Mål 

Tillsammans med lokala aktörer utveckla attraktiva och levande orter genom nya samarbeten, rutiner och metoder för framtiden som kan utvecklas vidare.

Målgrupp

Boende, tjänstemän, politiker, näringsliv, utvecklingsgrupper, föreningsliv, besöksnäringen,
fastighetsägare, ungdomar och eldsjälar. Här är alla är välkomna till engagemang för den egna orten.

 

Beskrivning – vad/hur ska vi göra för att uppnå målen?

Vi vill sammanföra olika grupper/personer som idag inte arbetar tillsammans för att organisera oss och hjälpas åt i s.k. fokusgrupper med ett gemensamt intresse för en plats, ett stråk, ett event, marknadsföring av den egna orten eller nya möjliga projekt.

Projektet bygger på viss medfinansiering i form av ideella insatser och att hitta former för t ex sponsring och att undersöka möjligheter att söka nya bidrag/medel. Östhammars kommun har avsatt särskilda medel för utvecklingen för några av de utvecklingsinsatser som föreslås av de lokala fokusgrupperna gällande utemiljö.

Kommunens ordinarie övergripande, långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsplaner, gestaltning och försköningsprogram för de olika orterna och medfinansiering

Fokusgruppernas egna idéer och insatser ger en växel till för platsen genom: Delaktighet, engagemang, Ideellt arbete, och medfinansiering
Vi arbetar just nu med innehållet på denna sida. Här kommer även bilder på fokusgruppernas arbete att publiceras.En fokusgrupp kan bli en stark drivkraft för att utvecklingen av den egna orten i samarbete med Östhammars kommun.  Kombinationen av kommunens arbete och de idéer/visioner som kommer från grupperna kan skapa delaktighet och en växel till och en betydande tidsvinst, synlighet och förståelse. I projektet ingår bla experthjälp inom centrum- och ortsutveckling, workshop, erfarenhetsutbyten med andra orter, kunskapsspridning, informationsspridning och lokal samordning.

I Gimo finns följande fokusgrupper:

Läs mer här om projektet

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun